Wetgevingsadviezen

Europees onderzoeksbevel

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 12 augustus 2015 om advies gevraagd over het wetsvoorstel implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een richtlijn rondom het Europees onderzoeksbevel in strafzaken.

Rechtshulpverzoeken

De richtlijn voorziet in een evenwichtige regeling voor de internationale samenwerking op strafrechtelijk gebied. Het Europees onderzoeksbevel zal van toepassing zijn op het overgrote deel van de circa 30.000 rechtshulpverzoeken die Nederland ieder jaar ontvangt, namelijk voor zover het verzoeken betreft die afkomstig zijn van andere lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast zal het Europese onderzoeksbevel van toepassing zijn op de verzoeken om rechtshulp die de Nederlandse justitiële autoriteiten richten aan de autoriteiten van andere lidstaten. Het Europees onderzoeksbevel vervangt aldus in de genoemde gevallen de EU rechtshulpovereenkomst en het ERV.

Het wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele inhoudelijke opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.