Wetgevingsadviezen

Prostitutie (Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de motie-Strik waarin wordt voorgesteld om door middel van een novelle te voorzien in een splitsing van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Hierdoor kan de invoering van de uniforme vergunningenplicht voortvarend ter hand worden genomen. De motie is daarnaast ingegeven door bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten, waardoor een deel van de bepalingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel is komen te vervallen.

Advies 

De NVvR heeft eerder ten aanzien van het conceptwetsvoorstel regulering prostitutie advies uitgebracht op 2 februari 2009 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk B2.1.9./1651/HD). Daarin is volstaan met enkele korte opmerkingen.

Doelen

De NVvR heeft opgemerkt dat, nu met de novelle thans een wetsvoorstel voorligt zonder registratie en vergewisplicht, afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijk beoogde doelen van uniforme regulering van de totale sector en het tegengaan van misstanden in de branche, en er thans geen sluitend geheel van regulering voorligt.

Strafbaarstelling

Nu cruciale onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn komen te vervallen, rijst de vraag bovendien of er – los van de constatering dat hetgeen resteert voldoende van zelfstandige betekenis is - nog wel sprake is van een duidelijk en coherent wetsvoorstel. Voorts doet de NVvR in het advies een voorstel tot aanpassing van een formulering van een strafbaarstelling. Ook wijst de NVvR op de zinsnede in de memorie van toelichting bij onderdeel F, onder 1, luidende dat ‘de klant niet zomaar wegkomt met het verweer dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij gebruik maakte van seksuele diensten van een prostituee die de leeftijd van 21 al had bereikt’, wat veronderstelt dat er situaties denkbaar zijn waarin de klant verontschuldigbaar kan hebben gehandeld. Dit lijkt in strijd met de bedoeling dat de leeftijd van de prostituee een geobjectiveerd bestanddeel is.

De NVvR geeft de minister in het advies in overweging de memorie van toelichting op dit punt te herzien.