Wetgevingsadviezen

Grondwet (Recht op een eerlijk proces in de Grondwet)

Het wetsvoorstel beoogt het recht op een eerlijk proces binnen redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter vast te leggen in de Grondwet. Tevens beoogt het wetsvoorstel het aan dit recht inherente recht op toegang tot de rechter te waarborgen en aldus de individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau te garanderen. Hiermee zou een lacune in de waarborg van rechtsbescherming van individuele burgers en rechtspersonen op grondwettelijk niveau worden aangevuld. Aanvulling van deze lacune is, aldus de memorie van toelichting, van belang, omdat het recht op een eerlijk proces geldt als een essentiële voorwaarde voor de effectuering van andere (grond)rechten.

Afdwingbare rechten

De NVvR merkt in de eerste plaats op dat, gelet op het ontbreken van rechterlijk toetsingsrecht aan de Grondwet, de burger aan de voorgestelde Grondwetsbepaling geen voor de rechter afdwingbare rechten zal kunnen ontlenen. De NVvR ziet het wetsvoorstel vooral als een wijziging van de Grondwet die een functie heeft voor de rechtsvorming door de wetgever.

In de bijlage worden plaatst de NVvR nog enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel.