Wetgevingsadviezen

Reactie op de ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Strekking ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit strekt, blijkens de nota van toelichting, tot uitwerking van de Wet Experiment gesloten coffeeshopketen. Het experiment vloeit voort uit het regeerakkoord. De wet maakt het mogelijk dat geëxperimenteerd wordt met de productie van hennep of hasjiesj door aangewezen telers, de levering daarvan aan coffeeshops die in deelnemende gemeenten zijn toegestaan en de verkoop van die hennep en hasjiesj door die coffeeshops, zonder dat die telers en coffeeshops (en hun personeel) binnen het experiment strafbare handelingen verrichten indien zij zich aan de bij of krachtens de wet gestelde regels houden. Het ontwerp-Besluit bevat de op grond van de hiervoor genoemde wet bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels waaraan de deelnemers aan het experiment, te weten de aangewezen telers, de (burgemeesters van de) aangewezen gemeenten en de in die gemeenten toegestane coffeeshops, moeten voldoen.