Wetgevingsadviezen

Reactie op de ontwerp-amvb Ontwerpbesluit gebruik burgerservicenummers door Slachtofferhulp Nederland

Het ontwerpbesluit heeft, blijkens de nota van toelichting, tot doel het mogelijk te maken dat Slachtofferhulp Nederland bij bepaalde, specifiek omschreven werkzaamheden, gebruik kan maken van het burgerservicenummer van slachtoffers. Enerzijds gaat het hierbij om de verwerking van persoonsgegevens van slachtoffers, anderzijds om (voorgenomen) werkzaamheden in het kader van nieuwe elektronische online dienstverlening en informatieverschaffing door Slachtofferhulp Nederland.