Wetgevingsadviezen

Reactie op de ontwerp-amvb houdende regels ter uitvoering van de artikelen 1 26g, negende lid, 126h, vierde en

Het concept-Samenwerkingsbesluit strekt, blijkens de nota van toelichting, voornamelijk tot het doorvoeren van wijzigingen die zien op de uitoefening van de bevoegdheden infiltratie en stelselmatige inwinning van informatie. In het Wetboek van Strafvordering is een grondslag gecreëerd om regels te stellen ten aanzien van de eisen van bekwaamheid van alle opsporingsambtenaren die deze bevoegdheden uitoefenen en ten aanzien van de wijze waarop deze bevoegdheden worden uitgeoefend. Dit besluit strekt ertoe om in een nieuw Samenwerkingsbesluit de vereiste regels op te nemen. Het huidige Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt ingetrokken.