Wetgevingsadviezen

Prejudiciele vragen aan de Hoge Raad

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 16 juni 2009 om advies gevraagd over het concept wetsvoorstel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft het wetsontwerp bestudeerd en een aantal leden van de NVvR erover geconsulteerd, waarna een préadvies is opgesteld. Het door de Wetenschappelijke Commissie besproken en vastgestelde advies in als bijlage bijgevoegd.

Feitenrechter

Op 27 maart 2008 is het rapport “Versterking van de cassatierechtspraak” van de Commissie normstellende rol Hoge Raad aan de Tweede Kamer aangeboden. De Commissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen, waaronder uitbreiding van toepassing van cassatie in het belang der wet en het openen van de mogelijkheid voor de feitenrechter aan de Hoge Raad een rechtsvraag voor te leggen in de vorm van een prejudiciële vraag. Deze laatste aanbeveling wordt ingegeven door de constatering dat een aantal civiele rechtsvragen de Hoge Raad niet of niet tijdig bereikt, hetgeen in de weg staat aan een optimale vervulling van zijn rechtsvormende taak en de rechtszekerheid en de rechtseenheid niet ten goede komt.

Toegankelijkheid

Enkele voordelen van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen zijn: de bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling, de bevordering van de toegankelijkheid en tijdigheid van de rechtspraak, het bieden van houvast aan de rechtspraktijk, en de bevordering van de kwaliteit van de rechtspraak.

Mogelijkheden

Het wetsvoorstel heeft, met inachtneming van de in de bijlage genoemde opmerkingen en kanttekeningen, de instemming van de NVvR. Het lijkt bovendien zinvol om op korte termijn na inwerkingtreding te onderzoeken of de door de regeling geboden mogelijkheden om prejudiciële vragen te stellen ruim genoeg zijn.