Wetgevingsadviezen

Overschrijding redelijke termijn

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 13 april 2010 om advies gevraagd over conceptwetsvoorstel tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over schadevergoeding wegens termijnoverschrijding door bestuur en rechter (Wet schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn).

Schadevergoeding

Art. 6 EVRM vereist dat, in geschillen waarop die bepaling van toepassing is, binnen een redelijke termijn een rechterlijke beslissing kan worden verkregen. In uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is art. 6 in verbinding met art. 13 EVRM zo uitgelegd dat in het nationale recht een mogelijkheid moet bestaan om schadevergoeding te verkrijgen indien aan het vereiste van een beslissing binnen een redelijke termijn niet is voldaan. In een reeks uitspraken van de Nederlandse bestuursrechter is aan deze rechtsregel nader uitwerking gegeven, in de vorm van standaardtermijnen en -bedragen voor de vergoeding van immateriële schade in zulke gevallen.

Vermogensschade 

Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke basis te scheppen voor het toekennen van vergoeding voor immateriële schade als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn. Het wetsvoorstel gaat uit van een eenvoudige en laagdrempelige procedure bij de bestuursrechter die ook de hoofdzaak heeft behandeld. De voorgestelde regeling richt zich op forfaitaire vergoedingen voor immateriële schade. Indien vergoeding van vermogensschade wordt verlangd zal, evenals in het huidige recht, een afzonderlijke procedure moeten worden gevoerd.

In het advies in de bijlage plaatst de NVvR een aantal opmerkingen die voornamelijk technisch van aard zijn.