Wetgevingsadviezen

Opsporing internationale misdrijven

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 2 oktober 2009 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft het wetsontwerp bestudeerd en een aantal leden van de NVvR geconsulteerd, waarna een préadvies is opgesteld. Het door de Wetenschappelijke Commissie besproken en vastgestelde advies zijn te lezen in de bijlage.

Genocide

Het wetsvoorstel beoogt aanpassing van wettelijke bepalingen waardoor de rechtsmacht voor het vervolgen van het misdrijf genocide en de mogelijkheden voor uitlevering ten aanzien van het misdrijf genocide en ernstige oorlogsmisdrijven in een niet-internationaal gewapend conflict worden verruimd. Tevens creëert het wetsvoorstel de mogelijkheid om strafvervolging van een internationaal gerecht over te nemen.

Informatie

De NVvR is van mening dat het van belang is dat er in de memorie van toelichting duidelijkheid wordt verschaft over de knelpunten bij het vervolgen van de hier te lande verblijvende niet-Nederlanders die verdacht worden van het misdrijf genocide. Er wordt volgens de NVvR daarnaast nog te weinig informatie verstrekt over de mogelijke zaaksaantallen en de daarvoor nodige financiële middelen en menskracht.