Wetgevingsadviezen

Strafrechtelijke sancties (Ontwerpwetsvoorstel tot wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 22 februari 2006 gevraagd advies te geven over het ontwerpwetsvoorstel tot wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Het advies in de bijlage is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Weigeringsgronden

De geeft in het advies aan dat de grenzen van het toepassingsbereik van het wetsontwerp op enkele punten een verduidelijking behoeven. Daarnaast vraagt de NVvR aandacht voor de keuze om in het ontwerpwetsvoorstel imperatieve weigeringsgronden op te nemen en enkele juridisch-technische punten. Ook is gewezen op gevolgen van het voorstel voor de werklast van het OM. en de rechter.