Wetgevingsadviezen

Politiewet (Ontwerpvoorstel van Wet tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet op het LSOP)

De minister van Justitie heeft de NVvR op 21 december 2007 gevraagd te reageren op een ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 1993, de Wet op het LSOP en enkele andere wetten. Dit advies is voorbereid door een werkgroep van leden en vastgesteld door de wetenschappelijke commissie van de NVvR.

Het ontwerpwetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen:

  • de status van de vrijwillige politieambtenaar;
  • de bevoegdheid van de korpsbeheerder tot het aanpassen van regionale beleidsstukken;
  • het vervallen van de inkoopfunctie van het Korps landelijke politiediensten;
  • een wettelijke regeling van de rijksrecherche;
  • de wettelijke grondslag voor het stellen van regels over het gebruik van informatie- en communicatievoorzieningen van de politie;
  • betrouwbaarheidsonderzoek naar politieambtenaren;
  • enkele andere onderwerpen betreffende de politie en het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut.

Inbewaringstelling

Zoals blijkt uit de aanbiedingsbrief, is de aanleiding om over dit wetsvoorstel aan de NVvR advies te vragen te vinden in de voorgestelde regeling van vrijheidsbeneming, voorafgaand aan een inbewaringstelling op grond van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De NVvR onderschrijft de noodzaak van een wettelijke regeling. Bij de technische uitwerking hiervan heeft de NVvR in het advies in de bijlage verschillende opmerkingen gemaakt. De voorgestelde regeling geeft nog onvoldoende antwoord op vragen naar de rechtspositie van personen aan wie op grond van de voorgestelde bepalingen de vrijheid ontnomen is.