Wetgevingsadviezen

Technische hulpmiddelen strafvordering (Ontwerpbesluit)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 30 november 2005 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit technische hulpmiddelen strafvordering. Het advies is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vast gesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

 Cybercrime

Het ontwerpbesluit dient ter vervanging van het Besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden. De aanleiding voor het ontwerpbesluit is gelegen in de eindevaluatie van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden en in de ratificatie van het Cybercrime Verdrag.

 Knelpunten

De eindevaluatie van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden heeft een aantal met name administratieve knelpunten aan het licht gebracht ten aanzien van de bijzondere opsporingsbevoegdheden opnemen van vertrouwelijke communicatie en observatie met een technisch hulpmiddel. Uit het Cybercrime Verdrag komt een nieuwe bijzondere opsporingsbevoegdheid voort, het opnemen van telecommunicatie zonder medewerking van de aanbieder van de telecommunicatiedienst (artikelen 1 26m en 1 26t Wetboek van Strafvordering).

 Hulpmiddelen

In het ontwerpbesluit worden regels gesteld voor de opslag, de verstrekking, de plaatsing, de technische eisen, de inzet en de keuring van de technische hulpmiddelen die ter uitvoering van deze drie bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden gebruikt.

Aandacht

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het voorliggende ontwerpbesluit en onderschrijft het streven naar vereenvoudiging van de administratieve procedures waarmee de uitvoering van de bijzondere opsporingsbevoegdheden gepaard gaat. In het advies geeft de NVvR aan dat het ontwerpbesluit tekortschiet in de regeling van de inzet van technische hulpmiddelen in grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken en samen werkingsverbanden. Daarnaast vraagt de NVvR aandacht voor de eisen ten aanzien van hulpmiddelen voor satellietinterceptie en voor enkele aspecten van overwegend tekstuele aard.