Wetgevingsadviezen

OM-afdoening (Ontwerpbesluit)

De minister van Justitie heeft de NVvR op 12 juli 2006 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit houdende regels aangaande de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (ontwerpbesluit OM-afdoening). Het bijgevoegde advies is voorbereid door leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Uitvoeringsregels

De Wet OM-afdoening introduceert in het Wetboek van Strafvordering een regeling die het mogelijk maakt om strafbare feiten buitengerechtelijk af te doen door middel van een strafbeschikking. Dit ontwerpbesluit beoogt de uitvoeringsregels te geven om de wettelijke regeling uit te kunnen voeren. Het ontwerpbesluit behelst daartoe drie hoofdonderwerpen.

Afschrift

In de eerste plaats stelt het ontwerpbesluit krachtens artikel 257d van het Wetboek regels over de wijze waarop aantekening moet worden gehouden van uitreikingen en toezendingen van het afschrift van de strafbeschikking. In de tweede plaats wordt in het ontwerpbesluit op grond van artikel 257b van het Wetboek de politiestrafbeschikking genormeerd. In de derde plaats worden in het ontwerpbesluit enkele andere besluiten aangepast aan de strafbeschikking.

Functioneren

De belangrijkste wijziging houdt in dat het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen ook regels gaat bevatten over de tenuitvoerlegging van bij strafbeschikking opgelegde geldboeten. Het ontwerpbesluit bevat geen regels ter zake van de uitvoering van de artikelen 257a en 576a van het Wetboek. De reden daarvoor is dat bij de implementatie van de Wet OM-afdoening is gebleken dat het wenselijk is eerst een besluit te maken dat de regels geeft die voor een goed functioneren van de wettelijke regeling onontbeerlijk zijn. In afzonderlijke trajecten wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de andere onderwerpen.

Opmerkingen

Bij advies van 1 april 2003 (met kenmerk 1.1/AG/724) heeft de NVvR zich uitgesproken over het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening). De NVvR verwijst allereerst naar dit advies en heeft verder in het advies in de bijlage nog enkele opmerkingen van algemene zin.