Wetgevingsadviezen

Overheidsorganen (Wetsvoorstel strafrechtelijk vervolgbaar maken van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 29 september 2005 om advies gevraagd met betrekking tot het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het op dracht geven tot en het feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen.

Vergaand

Het advies in de bijlage is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR. De bedenkingen van de NVvR richten zich tegen de voorgestelde uitbreiding van artikel 42 Wetboek van Strafrecht, als overbodig en te vergaand.

Positie

Daarnaast vraagt de NVvR aandacht voor het onderscheid in strafrechtelijke immuniteiten van de diverse publiekrechtelijke rechtspersonen, voor de betekenis van de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie jegens het Openbaar Ministerie, voor de positie van bestuurders en voor de vergroting van de werklast van het Openbaar Ministerie en de gerechtshoven door aangiften.