Wetgevingsadviezen

Lichaamsmateriaal (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Bij brief van 23 mei 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de NVvR om een advies gevraagd over het conceptvoorstel van de Wet zeggenschap Iichaamsmateriaal.

Menselijk materiaal

Het conceptwetsvoorstel strekt ertoe algemene aanvullende vereisten te regelen waaronder menselijk materiaal mag worden gebruikt. De bepalingen hebben betrekking op het oorspronkelijk voorziene gebruik van het materiaal of op gebruik van materiaal dat van het oorspronkelijke materiaal overblijft.

Zeggenschap

Het conceptwetsvoorstel formuleert de aanvullende nationale regels die voor het creëren van voldoende duidelijkheid omtrent de zeggenschap ter zake van lichaamsmateriaal noodzakelijk worden geacht. Daarmee kan ook ongewenst geacht gebruik van lichaamsmateriaal worden tegengegaan.

Het conceptvoorstel geeft de NVvR aanleiding om in het advies in de bijlage artikelgewijze opmerkingen te maken.