Wetgevingsadviezen

Langdurig toezicht (Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 27 maart 2012 de gelegenheid gegeven om te reageren op het conceptwetsvoorstel langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.

Geschokte rechtsorde

Volgens de memorie van toelichting beoogt het wetsvoorstel het creëren van de bevoegdheid voor de rechter om met het schrappen van de maximumduur van de voorwaardelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en met de introductie van specifieke maatregelen het gedrag van de veroordeelde te reguleren en te beperken, wanneer door het plegen van het strafbare feit sprake is van een geschokte rechtsorde en de leefomgeving van burgers. slachtoffers en getuigen moet worden beschermd. Het wetsvoorstel heeft tot doel bij te dragen aan slagvaardige en effectieve rechtspraak.

Veiliger

De NVvR merkt op dat zij vraagtekens zet bij de aanname dat strafverzwarende regels als effect zullen sorteren dat er meer afschrikwekkende werking daarvan uitgaat en dat er daardoor criminaliteit afneemt en de samenleving veiliger wordt. In dit verband verwijzen wij naar de praktijk in sommige landen waar relatief hoge straffen en sancties gelden, terwijl van een veiliger samenleving niet kan worden gesproken. Het leggen van dergelijke verbanden tussen veiligheid en de hardheid van de strafrechtelijke sanctie behoeft wat de NVvR betreft grondige en zorgvuldige bestudering en motivering.

Kanttekeningen

Daarnaast plaatst de NVvR in het advies in de bijlage verschillende kritische kanttekeningen bij de intenties, motivaties en gekozen onderbouwingen in het conceptwetsvoorstel.