Wetgevingsadviezen

Grieffierechten (Kostendekkende griffierechten)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 30 maart 2011 gevraagd te reageren op het conceptwetsvoorstel Kostendekkende griffierechten en de daarbij behorende memorie van toelichting.

Gevolgen

De NVvR zet zich in voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de rechtspraak. De NVvR zal zich, ook in de komende periode, blijven verzetten tegen het uitgangspunt van kostendekkende griffierechten. Naar het oordeel van de NVvR heeft het kabinet zich onvoldoende vergewist van de gevolgen die het kostendekkend maken van griffierechten zal hebben voor burgers, ondernemingen en organisaties, alsmede voor de gehele samenleving.

Verhaal

Het voert te ver om in dit advies in te gaan op de gevolgen van dit wetsvoorstel voor alle afzonderlijke groepen rechtzoekenden (denk bijvoorbeeld aan allerlei verzoekschriftprocedures als alimentatie en echtscheiding, arbeidszaken, huurzaken, allerlei procedures tegen de overheid en procedures door ZZP-ers en andere kleine ondernemingen voor het verhaal van hun vorderingen).  

Tempo

De NVvR betreurt het dat de minister ondanks alle zorgen en bezwaren die in de afgelopen periode zijn geuit door diverse organisaties, heeft vastgehouden aan het kostendekkend maken van griffierechten en dat u daarbij in zeer hoog tempo te werk bent gegaan. Er is niet gewacht op de eindrapportage eind april gereed zou zijn geweest, met daarin gedetailleerdere berekeningen van de effecten van de verhoging van de griffierechten. Een belangrijk element daarvan zou zijn, zo valt te lezen op de voormelde pagina in de memorie van toelichting, de berekening van de vraaguitval voor de diverse inkomensgroepen en gerechtelijke sectoren.  

Cruciaal

Vanzelfsprekend is een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het kostendekkend maken van griffierechten voor allerlei groepen rechtzoekenden en voor de gehele samenleving van cruciaal belang om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om die maatregelen in te voeren.  

Ketenpartners

Zoals wij eerder hebben aangegeven, heeft de NVvR er begrip voor dat bezuinigingen nodig zijn. Eveneens hebben wij reeds eerder aangegeven dat de NVvR bereid is mee te denken over de alternatieven voor de herinrichting van de rechtspraak in Nederland met het oog op innovatie, efficiëntie en kostenbesparing. Deze oproep aan u heeft de NVvR tijdens de hoorzitting van 3 maart j.l. gezamenlijk met enkele ketenpartners herhaald. Ook langs deze weg doen wij een oproep aan u om met de relevante actoren binnen de rechtspraak in overleg te treden voor het vinden van adequate alternatieven die de rechtspraak toekomstbestendig maken.

Veranderingen

Wij missen een samenhangende visie van het kabinet op het terrein van de rechtspraak. Naar de mening van de NVvR dienen diverse veranderingen in de rechtspraak, zoals de aanpassing van de Raio-opleiding, verhoging van griffierechten en hertekening van gerechtelijke kaart, in hun onderlinge samenhang te worden onderzocht met het oog op innovatie, efficiëntie en kostenbesparing, waarbij uiteraard voldoende aandacht moet zijn voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak. In dit verband herinneren wij u graag aan uw uitspraak tijdens het plenaire debat op 10 mei met de Eerste Kamer om na de zomer te komen met een innovatie-agenda voor de rechtspraak; welke uitspraak wij van harte steunen en waaraan de NVvR graag haar medewerking verleent.