Wetgevingsadviezen

KEI (Invoeringswet en amvb KEI)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 28 november 2014 om advies gevraagd op het voorontwerp wetsvoorstel Invoeringswet tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie en op de algemene maatregel van bestuur digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

Systeemstoring

In het advies geeft de NVvR nogmaals aan zorgen te hebben over de gevolgen van KEI voor de kwaliteit van de rechtspraak. Daarnaast vraagt de NVvR de Minister om aandacht voor met digitalisering samenhangende zaken zoals bijvoorbeeld beheersaspecten, systeemstoringen en de omgang met privacygevoelige informatie als burgerservicenummers. Het complete advies is in de bijlage te lezen.