Wetgevingsadviezen

Internationale inning levensonderhoud

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 14 juli 2010 gevraagd om te reageren op het conceptwetsvoorstel Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud.

Rechten en mogelijkheden

De NVvR vindt het een positieve ontwikkeling dat de Uitvoeringswet beoogt de veelheid aan regelgeving op het gebied van de internationale mogelijkheden tot het innen van levensonderhoud te vervangen. Dit heeft tot gevolg dat het voor burgers en overheden, ondanks het feit dat door enkele landen voorbehouden zijn gemaakt bij onderdelen van het Verdrag en de verordening, duidelijker wordt welke rechten en mogelijkheden er zijn op het gebied van de onderhoudsverplichtingen. Het aanwijzen van een Centrale Autoriteit voor het innen van de onderhoudsbijdragen en het instellen van procedures tot het vaststellen van onderhoudsbijdragen draagt daar zeker toe bij, evenals het feit dat er één procedure met vaste formulieren voor het indienen van een verzoek tot inning wordt vastgesteld.

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. De voorgestelde wettekst geeft de NVvR geen aanleiding tot commentaar.