Wetgevingsadviezen

Alimentatie (Initiatiefwetsvoorstel herziening kinderalimentatie)

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 4 juni 2015 om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie. Het initiatiefwetsvoorstel wil de berekeningsmethodiek voor kinderalimentatie wettelijk verankeren.

Samengestelde gezinnen

Daarnaast wordt beoogd de in het algemeen door de rechterlijke macht gebruikte berekening, die niet in de wet is vastgelegd, te vereenvoudigen en transparanter te maken, waardoor ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. De duur van de kinderalimentatie wordt voorts beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. In dat geval ontstaat een recht op kinderalimentatie tot 23 jaar. Tevens zijn in het initiatiefwetsvoorstel bepalingen opgenomen voor samengestelde gezinnen en het te besteden bedrag aan het levensonderhoud van de kinderen.

Regels

De NVvR onderschrijft de gedachte dat de belangen van kinderen in een echtscheiding moeten zijn gewaarborgd. De NVvR kan zich daarnaast vinden in het voornemen van de indieners van het initiatiefwetsvoorstel om de berekening van de kinderalimentatie te vereenvoudigen en transparanter te maken. De nu gebruikte berekeningsmethodiek is door de rechterlijke macht zelf opgesteld. Hiertoe is de rechterlijke macht overgegaan, omdat de wetgever geen regels heeft gegeven die in alimentatiezaken kunnen worden toegepast. De NVvR is dan ook van mening dat het goed is dat de wetgever met dit initiatiefwetsvoorstel haar regelstellende verantwoordelijkheid neemt.

Opmerkingen

De in de memorie van toelichting genoemde doelstelling van het initiatiefwetsvoorstel, te weten het vereenvoudigen en transparanter maken van de alimentatieberekening, wordt volgens de NVvR met dit voorstel niet behaald. Het ter advisering voorgelegde initiatiefwetsvoorstel geeft de NVvR dan ook aanleiding tot het maken van een aantal inhoudelijke opmerkingen.

Lees in de bijlage het complete NVvR-advies op dit initiatiefvoorstel en de inhoudelijke opmerkingen.