Wetgevingsadviezen

Acquisitiefraude (Initiatiefwetsvoorstel acquisitiefraude)

De NVvR heeft op 6 februari 2014 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of Organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude.

Steunpunt

De tekst van het initiatiefwetsvoorstel, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting, geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Volgens toelichting bij het wetsvoorstel werden er in 2012 27.000 meldingen gedaan van acquisitiefraude bij het daarvoor speciaal opgerichte Steunpunt Acquisitiefraude. Ondanks het feit dat dit aantal meldingen zeer groot is, wordt daarmee volgens de NVvR nog geen duidelijk beeld geschetst van de ernst van de problematiek. Zo ontbeert daartoe inzicht in de omvang van de totale schade en de populatie van de plegers van deze delicten.

  • Is bekend hoeveel personen (of groepen van personen) zich bezig houden met deze malafide handelspraktijken?
  • Opereren die daders (ook) vanuit Nederland of is het kenmerk van deze daden nu juist dat er veelal een internationale component aan zit verbonden?
  • Is er iets bekend over de criminele verdiensten van deze personen of groeperingen?

Ernst

De NVvR acht het wenselijk dat in de toelichting bij het wetsvoorstel nog nader tot uitdrukking komt wat de ernst van de problematiek van de acquisitiefraude is, zodat de wenselijkheid en te verwachten effectiviteit van de beoogde wetswijziging kan worden beoordeeld.

Daarnaast heeft de NVvR verschillende verduidelijkende vragen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.