Wetgevingsadviezen

Tolken en vertalers (Implementatie richtlijn vertolking en vertaling)

De Minister van Veiligheid en Justutie heeft de NVvR op 21 december 2012 gevraagd advies uit te brengen over het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting tot implementatie van richtlijn nr. 201 0164/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures.  

Rechtsbescherming

De door het wetsvoorstel te implementeren richtlijn vormt onderdeel van een pakket van maatregelen die beogen binnen de Europese Unie een gelijkwaardig minimumniveau van rechtsbescherming van verdachten te realiseren. Ingevolge artikel 9 van de richtlijn rust op de lidstaten de verplichting de richtlijn van 27 oktober 2013 in nationale regelgeving om te zetten.  Het wetsvoorstel geeft aanvullende bepalingen om het recht op vertolking in alle fasen van de strafprocedure te garanderen, met inbegrip van het opsporingsonderzoek, terwijl de voorstellen die betrekking hebben op het recht op vertaling van bepaalde essentiële processtukken grotendeels nieuw zijn.  

Toegang tot de rechter

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. Dat met het wetsvoorstel op voortvarende wijze gevolg gegeven wordt aan de verplichting de richtlijn te implementeren is prijzenswaardig. De memorie van toelichting geeft er blijk van dat het wetsvoorstel verdragsrechtelijk grondig is getoetst, waarmee echter niet gezegd is dat alle daaraan verbonden gevolgtrekkingen door de NVvR worden gedeeld. De NVvR is van mening dat het wetsvoorstel op hoofdlijnen bezien op een technisch correcte en heldere wijze gevolg geeft aan de door de richtlijn voorgeschreven implementatieverplichting. Aangaande een belangrijke beperking die in het voorstel is voorzien, plaatst de NVvR echter kritische kanttekeningen. Het waarborgen van het recht van toegang tot de rechter is daarbij in het geding. In het advies in de bijlage een toelichting op de motivatie waarom de strafbeschikking niet mag worden uitgezonderd van deze richtlijn.