Wetgevingsadviezen

Informatiesystemen (Implementatie richtlijn aanvallen op informatiesystemen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Verenging van Rechtspraak 3 februari 2014 om advies gevraagd over het wetsvoorstel implementatie richtlijn aanvallen op informatiesystemen. Implementatie van de richtlijn aanvallen op informatiesystemen leidt tot enkele aanscherpingen van strafbaarstellingen van computercriminaliteit in het Wetboek van Strafrecht. De wijzigingen betreffen enkele verhogingen van strafmaxima en de toevoeging van een aantal strafverzwarende omstandigheden aan de computerdelicten.

Definities

De NVvR heeft bij bestudering van het wetsvoorstel en de reeds bestaande Nederlandse wetgeving geen hiaten aangetroffen. Zoals ook gesteld wordt in de memorie van toelichting zijn veel bepalingen uit de richtlijn reeds geregeld in het Nederlands recht. In het wetsvoorstel is een aantal specifieke (technische) begrippen opgenomen als ‘botnet’ en ‘vitale infrastructuur’. Toelichting van deze begrippen ontbreekt echter. De NVvR adviseert de minister om deze begrippen in de wet toe te lichten door middel van definitiebepalingen, dan wel deze begrippen te verduidelijken in de memorie van toelichting aan de hand van concrete voorbeelden. Ten slotte adviseert de NVvR de minister in de toelichting op het wetsvoorstel aandacht te besteden aan de opsporing van deze vorm van computercriminaliteit.