Wetgevingsadviezen

Tenuitvoerlegging (Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Dit wetsvoorstel beoogt de huidige wetgeving rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen te herzien, vanwege de in het regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’ geformuleerde ambitie van het kabinet om de strafrechtketen doelmatiger te laten functioneren en de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te optimaliseren. De doelstellingen hierbij zijn het sneller starten van de tenuitvoerlegging, het daadwerkelijk tenuitvoerleggen van straffen en het goed informeren van alle relevante partners binnen en buiten de strafrechtketen.

Concentratie

De NVvR onderschrijft de gedachte van concentratie en uniformering van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen die ten grondslag ligt aan het wetsontwerp en de voorgestelde structuur van de wettelijke bepalingen.

Overzichtelijkheid

De NVvR is, na bestudering van het wetsvoorstel van mening dat bij een juiste uitvoering het voorstel leidt tot een overzichtelijk, systematisch en helder opgebouwd Wetboek van Strafvordering. Nu zijn bepalingen soms immers verdeeld over het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), hetgeen de overzichtelijkheid van de wet niet ten goede komt. Het wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele  opmerkingen, die worden behandeld in het advies.