Wetgevingsadviezen

Vervolgingsverjaring (Herziening ten nadele en aanpassing vervolgingsverjaring)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 7 maart 2012 om advies gevraagd over het Ontwerp uitvoeringsbesluit ter zake van wetsvoorstellen herziening ten nadele en aanpassing vervolgingsverjaring met de daarbij behorende nota van toelichting.

Vervolgingsverjaring

Het Ontwerpbesluit wijzigt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden. Dit ontwerp vormt aldus een uitwerking van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van een gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele), en het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring.

Vrijspraak

Het ontwerpbesluit strekt ertoe om DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesproken personen onder stringente voorwaarden te bewaren met het oog op een eventuele herziening van de vrijspraak ten nadele van de gewezen verdachte, zoals voorzien in het wetsvoorstel herziening ten nadele. Daarnaast worden met dit ontwerpbesluit de bewaartermijnen van DNA-gegevens en vingerafdrukken in lijn gebracht met de aanpassingen in de regeling van de vervolgingsverjaring, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel aanpassing vervolgingsverjaring. Tevens bevat het ontwerpbesluit enkele wijzigingen van technische aard.

Niet verjaren

Bovendien behelst dit besluit de aanpassing van de bewaartermijnen die gelden voor de DNA-gegevens en vingerafdrukken van overleden slachtoffers, vermiste personen en onbekende verdachten aan het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. Kern van deze aanpassing is dat de thans voor misdrijven die niet verjaren geldende bewaartermijn ook gaat gelden voor de misdrijven die als gevolg van het genoemde wetsvoorstel niet langer verjaren.

Implementatie

Het Ontwerpbesluit bouwt voort op het advies dat de NVvR reeds in 2008 heeft uitgebracht over het wetsvoorstel hervorming herzieningswetgeving. In dat advies is door de NVvR inhoudelijk ingegaan op deze materie. Opmerking verdient hierbij dat het thans voorliggende Ontwerpbesluit de implementatie van het eerder genoemd wetsvoorstel behelst. De meer inhoudelijke en principiële opmerkingen over het wetsvoorstel worden hier niet herhaald. Derhalve kan hier worden volstaan met enkele kanttekeningen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.