Wetgevingsadviezen

Strafzaken (Herziening regels processtukken strafzaken)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 19 oktober 2009 in de gelegenheid gesteld om te reageren op het conceptwetsvoorstel herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken.  

Vooronderzoek

Het wetsvoorstel strekt ertoe de wettelijke voorzieningen betreffende de verbaliseringsplicht en de processtukken af te stemmen op de ontwikkelingen in het strafprocesrecht, waarin sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering steeds meer gewicht toekomt aan het vooronderzoek. Het voorstel sluit aan op het programma Versterking Opsporing en Vervolging dat in den brede de kwaliteit van het opsporingsonderzoek wil verhogen. Een adequate verslaglegging van de onderzoeksverrichtingen en een zorgvuldige dossiervorming maken daarvan deel uit. In dit wetsvoorstel gaat het kort gezegd om:

  • een precisering van de verbaliseringsplicht;
  • een versterking van de rechtspositie van de verdachte bij de samenstelling van de processtukken;
  • een wettelijke verankering van de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van het procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek;
  • een omschrijving in de wet van het begrip processtukken en;
  • de introductie van de bevoegdheid om bepaalde informatie buiten de processtukken te laten, indien gewichtige belangen daartoe nopen. 

Rechter-commissaris

Het wetsvoorstel hangt in belangrijke mate samen met de wetswijzigingen ter versterking van de positie van de rechter-commissaris. Dit wetsvoorstel wil de bemoeienis van de rechter-commissaris met de samenstelling van het procesdossier vergroten. Beide wetsvoorstellen maken deel uit van de reeks van voorstellen die tot uiteindelijk doel hebben te komen tot een volledige herstructurering van het vooronderzoek.  

Opmerkingen

De voorgestelde wetswijzigingen en toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van verscheidene opmerkingen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.