Wetgevingsadviezen

Alimentatie (Herziening partneralimentatie)

De NVvR is van mening dat de doelstelling van het initiatiefwetsvoorstel, namelijk het eenvoudiger en eerlijker maken van de alimentatieberekening, niet wordt gehaald. Het wetsvoorstel gaat teveel uit van een gewenste maatschappelijke praktijk ten aanzien van de rol van partners in het huwelijk als het gaat om het blijven van een zelfstandige entiteit. Hiermee wordt miskend dat veel huwelijken nu nog zijn gestoeld op een andere zienswijze, bijvoorbeeld ten aanzien van de zorg voor eventuele kinderen.

Onredelijke situaties

Bovendien komt de in het voorstel als uitgangspunt genomen kans op een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt in geval van een langdurig huwelijk (bijvoorbeeld tientallen jaren) de NVvR niet realistisch voor. Hierdoor kan in een substantieel aantal gevallen niet van gewezen echtgenoten na echtscheiding worden verwacht dat zij in eigen inkomsten kunnen voorzien, waardoor de nieuwe berekening voor onredelijke situaties kan zorgen, met een regelmatig beroep op de hardheidsclausule tot gevolg.

Heroverwegen

De NVvR adviseert de initiatiefnemers om het initiatief-wetsvoorstel daarom de voorgestelde wijziging van het stelsel van partneralimentatie in heroverweging te nemen.

Mocht er toch voor worden gekozen de in het onderhavige initiatief-wetsvoorstel voorgestelde wijze van alimentatievaststelling door te voeren, dan adviseert de NVvR de berekeningsmethodiek, die bepaaldelijk niet eenvoudiger lijkt dan de huidige, na verloop van een van te voren vastgestelde periode te evalueren, teneinde te kunnen onderzoeken of de gewenste verbetering van het stelsel is bereikt, en daarnaast aan de in het advies genoemde bezwaren aandacht te besteden in het wetsvoorstel en in de memorie van toelichting.