Wetgevingsadviezen

Enquete-recht (Herziening enquete-recht)

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 10 november 2009 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel aanpassing enquêterecht. De voorgestelde aanpassingen in het conceptwetsvoorstel hebben in het kort betrekking op de toegang tot de enquêteprocedure (wie mag een verzoek bij de Ondernemingskamer indienen?), de belangenafweging voor de toewijzing van onmiddellijke voorzieningen, de termijn waarop wordt beslist over een enquête als onmiddellijke voorzieningen zijn getroffen, het aansprakelijkheidsrisico van onderzoekers en tijdelijk aangestelde bestuurders en een wettelijke voorziening voor hoor en wederhoor in de fase van het onderzoek door deskundigen.

Vingerwijzing 

Het wetsvoorstel heeft de NVvR geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. In de fase van de ambtelijke voorbereiding is reeds rekening gehouden met de behoeften vanuit de praktijk. Wel brengt de NVvR onder uw aandacht dat de rechtspraktijk zou worden gediend indien in de memorie van toelichting alsnog een vingerwijzing wordt opgenomen over het toepasselijke overgangsrecht.