Wetgevingsadviezen

Grondwet (Herziening artikel 13 Grondwet)

Bij brief van 1 februari 2013 heeft de NVvR de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet.

Geheim 

In het advies gaat de NVvR nader in op twee aspecten, te weten de mate van rechtsbescherming van burgers bij het maken van inbreuk door de overheid op het in artikel 13 Gw beschermde brief-, telefoon- en telegraafgeheim en de regelingsopdracht aan de overheid die is vervat in het voorgestelde derde lid van artikel 13 Gw.