Wetgevingsadviezen

Arbitrageregels (Herziening arbitrageregels)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 13 maart 2012 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de herziening van het arbitragerecht.

Wijzigingen

Het wetsvoorstel strekt ertoe de Nederlandse regeling voor arbitrage te moderniseren. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

  • de plaatsing van het arbitragebeding op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen;
  • de uitbreiding van de wrakingsprocedure;
  • de vastlegging (als regelend recht) van de schriftelijke fase van het arbitraal geding;
  • de regeling van de plaatsopneming en bezichtiging;
  • het facultatief stellen van de deponering van het vonnis bij de rechtbank;
  • de plaatsing van alle bepalingen over arbitraal hoger beroep in een afdeling;
  • de beperking van de vernietigingsprocedure en de verlofprocedure voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis tot één instantie, het gerechtshof;
  • de vastlegging van de mogelijkheid elektronische middelen te gebruiken;
  • de uitbreiding van de titel over arbitrage buiten Nederland.

Alternatief

Blijkens de memorie van toelichting wordt arbitrage beschouwd als één van de belangrijkste vormen van geschilbeslechting naast de overheidsrechtspraak en, doordat arbitrage op de wet berust, er een wettelijk gewaarborgde procedure is en tenuitvoerlegging kan worden gevraagd, als een volwaardig alternatief voor overheidsrechtspraak, zowel voor nationale als voor internationale gevallen.

Lasten verminderen

Onder verwijzing naar de lnnovatieagenda van 2011waarin maatregelen zijn aangekondigd om te komen tot een meer gerichte inzet van de rechter, verbetering van de efficiëntie van gerechtelijke procedures en het wegnemen van belemmeringen voor geschilbeslechting buiten de rechter om. beoogt dit wetsvoorstel het arbitragerecht aldus te wijzigen dat belemmeringen voor de toepassing van arbitrage worden weggenomen door de procedure te vereenvoudigen, administratieve lasten te verminderen, onduidelijkheden op te helderen, de noodzaak van inschakeling van de overheidsrechter te beperken en de mogelijkheden van partijen te vergroten om zelf de arbitrageprocedure vorm te geven.

De voorgestelde wetswijziging en de toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van verscheidene opmerkingen die in het advies in de bijlage zijn weergegeven.