Wetgevingsadviezen

Handhaving kraakverbod

Het wetsvoorstel handhaving kraakverbod is door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR bestudeerd.

Het wetsvoorstel beoogt een effectiever handhaving van het kraakverbod, door – met behoud van een rechterlijke toetsing – een snellere ontruiming mogelijk te maken. De onderbouwing van het voorstel vertoont echter lacunes en wordt gekenmerkt door weinig realistische aannames met betrekking tot de tijdwinst die werkelijk wordt bereikt. Voorts kan onder omstandigheden aan de eisen die de rechtspraak van het hof in Straatsburg stelt onvoldoende worden voldaan (art. 13 EVRM).

De memorie van toelichting is weinig systematisch opgebouwd en het ontbreekt aan bronvermeldingen. De toonzetting zou hier en daar zakelijker kunnen, en verwijzingen naar de rechtspraak moeten worden opgenomen.

De WeCo meent ten slotte dat de minister van Justitie en Veiligheid bijval verdient in zijn oordeel dat het kraakverbod momenteel adequaat wordt gehandhaafd.