Wetgevingsadviezen

Cameratoezicht (Flexibel cameratoezicht)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR om advies gevraagd over over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht.

Overlast

Cameratoezicht draagt bij aan verbetering van de veiligheid op straten, wijken en in de openbare ruimte en bevordert het zichtbaar maken van overlast, geweld en criminaliteit. Daardoor wordt een effectievere handhaving van de openbare orde mogelijk, zo stelt de minister

Lange duur

Om die reden is in 2005 in artikel 151c van de Gemeentewet een wettelijke grondslag voor cameratoezicht in de Openbare ruimte gecreëerd. Het wettelijk regime is de afgelopen vijf jaar geëvalueerd. De huidige regeling in de Gemeentewet voorziet in vast cameratoezicht, wat erop neer komt dat camera’s doorgaans voor lange duur op een specifieke plek worden aangebracht.

Doelcriteria

Gebleken is dat er behoefte is aan een meer flexibele inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte. Daartoe strekt dit wetsvoorstel, waarmee het inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers zoals bedoeld in artikel 10 van de Grondwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 8 van het Grondrechtenhandvest van de Unie. Deze inbreuk is gerechtvaardigd, mits wordt voldaan aan de daartoe gestelde doelcriteria die in het advies in de bijlage nader worden toegelicht.