Wetgevingsadviezen

Geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb en Besluit buitengerechtelijke kosten)

Het wetsvoorstel beoogt aanpassing van de regeling van de bestuurlijke geldschulden in de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het evaluatierapport van 24 december 2013. Concreet wordt de regeling op twee punten gewijzigd, namelijk door (1) het toevoegen van de bevoegdheid voor bestuursorganen om de betaling van voorschotten op te schorten en (2) aanpassing van de verjaringsregeling van verbeurde dwangsommen.