Wetgevingsadviezen

Europees Bewijsverkrijgingsbevel

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 22 juni 2010 om advies gevraagd over het daarbij gevoegde conceptwetsvoorstel tot implementatie van het kaderbesluit inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel en daarbij behorende concept-memorie van toelichting.

Bewijsverkrijging

Volgens de memorie van toelichting strekt het wetsvoorstel ertoe het kaderbesluit van de Raad voor de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel te implementeren. Het kaderbesluit beoogt de strafrechtelijke samenwerking op het terrein van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging tussen de lidstaten van de Europese Unie te versnellen en te vergemakkelijken.

Opmerkingen

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. De NVvR wil volstaan met enkele opmerkingen, zoals geformuleerd in het advies in de bijlage, dat is voorbereid door leden van de NVvR en is vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.