Wetgevingsadviezen

Verklaring Omtrent Gedrag (Elektronische aanvraag VOG)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 2 juli 2010 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen, de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele technische verbeteringen.

Opmerkingen

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft het wetsontwerp bestudeerd en een aantal leden van de NVvR geconsulteerd, waarna een advies is opgesteld. De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. De NVvR wil volstaan met enkele opmerkingen, zoals geformuleerd in het advies in de bijlage.