Wetgevingsadviezen

Terrorisme (Conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Het wetsvoorstel bevat, blijkens de memorie van toelichting, een serie maatregelen die na zorgvuldige afweging van nut en noodzaak een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de strafrechtelijke en strafvorderlijke mogelijkheden om effectief op te treden tegen verschillende verschijningsvormen van terrorisme. Het gaat hierbij om het verlengen van de mogelijkheid om verdachten van terroristische misdrijven in voorlopige hechtenis te nemen en het verruimen van mogelijkheden om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische misdrijven.  Maar ook de invoering van een brede aangifteplicht voor eenieder die kennis draagt van een terroristisch misdrijf, inclusief de voorbereiding daarvan. Tevens wordt een aantal wijzigingen van materieel strafrechtelijke aard voorgesteld, waarvan de belangrijkste is de strafbaarstelling van het zonder toestemming verblijven in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied betreft.

Dreiging

Blijkens de memorie van toelichting worden de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen noodzakelijk geacht om de effectiviteit van opsporing en vervolging van terroristische misdrijven te waarborgen en, voor zover mogelijk, aanslagen te voorkomen. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met recente verschijningsvormen van terrorisme. Voorts beoogt het wetsvoorstel rekening te houden met te verwachten veranderingen in de terroristische dreiging in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de te verwachten terugkeer van Nederlandse onderdanen en ingezetenen die zich eerder hebben aangesloten bij terroristische organisaties in Syrië en Irak, indien deze terroristische organisaties daar zullen zijn verdreven.