Wetgevingsadviezen

Tolken en vertalers (Conceptbesluit beëdigde tolken en vertalers)

De staatssecretaris van Justitie heeft de NVvR op 18 december 2007 om advies gevraagd over een ontwerpbesluit beëdigde tolken en vertalers. Het voorgenomen besluit strekt ter uitvoering van enkele bepalingen in de Wet beëdigde tolken en vertalers (wet van 11 oktober 2007, Stb. 375).

Het voorgenomen besluit regelt de samenstelling van de Commissie tolken en vertalers (hoofdstuk 2), alsook de inschrijving van tolken en vertalers in het register (hoofdstukken 3 en 4).

Dialecten

In haar vorige advies (onderdeel g) heeft de NVvR onder meer gewezen op de problematiek rond dialecten en niet-erkende talen en erop aangedrongen dat aandacht wordt gegeven aan de afbakening van de taalgebieden. Het praktisch belang hiervan is, dat wanneer bijvoorbeeld in een strafzaak een Chinese getuige moet worden gehoord, zoveel mogelijk wordt voorkomen dat in de zittingzaal discussie ontstaat over de vraag of de tolk alleen gekwalificeerd is voor het zgn. Mandarijnenchinees of ook voor het Kantonese dialect van de getuige. Het voorgenomen besluit lost deze problematiek niet op.

Overige opmerkingen naar aanleiding van dit ontwerp zijn weergegeven in het advies in de bijlage.