Wetgevingsadviezen

Tbs (Conceptwetsvoorstel tot wijziging Wetboek Sr en Sv i.v.m. beïindiging tbs met bevel tot verpleging)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 17 januari 2007 om advies gevraagd over het concept wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie.

Sobere voorziening

Het onderhavige wetsvoorstel betreft één van de in 2004 door de Minister van Justitie aangekondigde maatregelen om de problematiek van illegale en ongewenste vreemdelingen met tbs te reduceren. Andere maatregelen betroffen het creëren van de aparte sobere voorziening Grittenveld voor illegale en ongewenste terbeschikkinggestelde vreemdelingen en de aanscherping van de Aanwijzing tbs bij vreemdelingen.

Voorwaarden

Het wetsvoorstel strekt tot het verlenen van een bevoegdheid, in een nieuw artikel 38la Wetboek van Strafrecht, aan de Minister van Justitie om met het oog op de uitzetting de TBS-maatregel te kunnen beëindigen van een illegaal in Nederland verblijvende dan wel ongewenst verklaarde vreemdeling. Aan de beëindiging zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • met het land van herkomst zijn afspraken gemaakt over een passende voorziening voor de betrokken vreemdeling (voorgesteld art. 38la, tweede lid);
  • de betrokken vreemdeling is Nederland uitgezet (voorgesteld art. 38la, tweede lid);
  • de betrokken vreemdeling keert niet terug naar Nederland (voorgesteld art.38la, derde lid).

Met het oog op de situatie dat de vreemdeling tegen de voorwaarde in terugkeert naar Nederland, zijn enkele wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering voorgesteld.

Onbevredigend

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het voorstel van de Minister om de tbs van illegale en ongewenst verklaarde vreemdelingen bij vertrek uit Nederland te beëindigen. Hiermee kan een einde worden gemaakt aan de onbevredigende situatie dat rechters, nu de mogelijkheid tot resocialisatie van deze vreemdelingen in de Nederlandse samenleving vooralsnog ontbreekt, gedwongen worden de tbs van deze doelgroep telkens te verlengen waardoor de tbs van onbepaalde duur wordt. Het wetsvoorstel roept nog een aantal vragen op die naar de mening van de NVvR aandacht behoeven. Die zijn in de bijlage uiteen gezet.