Wetgevingsadviezen

Bestuur en toezicht rechtspersonen (Conceptwetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen)

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en dec Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen daaromtrent voor alle rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).

Kwaliteit

Het wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Daartoe wordt voorzien in een wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij deze rechtspersonen. Voorts beoogt het wetsvoorstel voor verenigingen en stichtingen, op dezelfde wijze als voor NV’s en BV’s te regelen dat:

  1. Bestuurders en toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de met die rechtspersoon verbonden organisatie;
  2. bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang zich moeten onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming;
  3. bestuurders en toezichthouders aansprakelijk kunnen zijn voor schade als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling;
  4. in het geval van faillissement dat in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor een tekort in de boedel.

Orgaan

Ten aanzien van stichtingen strekt het wetsvoorstel er ook toe te regelen dat bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan die het belang van de stichting zodanig schaden dat het voortduren van hun bestuurderschap of lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan in redelijkheid niet meer kan worden geduld, op verzoek van het openbaar ministerie of van belanghebbenden kunnen worden ontslagen.

Statuten

De regeling van het toezicht, zoals thans in het voorstel opgenomen in de artikelen 9a en 47a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), is met name voor de stichting een verbetering. Ofschoon de kwaliteit van de statuten door notariële betrokkenheid in zekere zin veilig is gesteld, schiet het toezicht nog wel eens tekort. Een zwaardere wettelijke regeling zoals nu wordt voorgesteld, lijkt nuttig.

Toch geeft het wetsvoorstel de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen die in het advies in de bijlage uiteen zijn gezet.