Wetgevingsadviezen

Erfgenamen (Conceptwetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden)

Het wetsvoorstel beoogt erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard de mogelijkheid te bieden om in uitzonderlijke situaties hun privévermogen te beschermen tegen onverwachte schulden van de erflater. Hiertoe wordt aan Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek een artikel toegevoegd.

Onderzoeksplicht

De NVvR kan zich in principe vinden in de voorgestelde regeling, maar het wetsvoorstel heeft bij bestudering wel enkele vragen opgeroepen, onder andere over de wijze waarop de erfgenaam invulling moet geven aan zijn onderzoeksplicht ter zake van de administratie van de erflater en over internationale nalatenschappen.

Voor het volledige advies: zie de bijlage.