Wetgevingsadviezen

Burgerlijke en handelszaken (Wetsvoorstel tot wijziging vd Wet tot uitvoering van de EG-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in Burgerlijke en handelszaken)

De Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 10 december 2012 om advies gevraagd over het Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet tot uitvoering van de EG-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in Burgerlijke en handelszaken in verband met de herschikking van deze Verordening.

Geschil

De in het wetsvoorstel bedoelde ‘verordening’ betreft de EG-verordening van 2012 inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Deze verordening regelt welke rechter binnen de Europese Unie bevoegd is om kennis te nemen van een tussen partijen gerezen geschil op burgerrechtelijk en handelsrechtelijk gebied. Hiermee vormt deze verordening de hoeksteen voor de civielrechtelijke samenwerking in de Europese Unie. 

Adequate basis

Het wetsvoorstel voorziet in de uitwerking in het nationale recht van de in de verordening opgenomen regeling betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van de door de verordening bestreken beslissingen. Naar de mening van de NVvR biedt het in de Verordening opgenomen stelsel niet alleen een adequate basis voor de rechtzoekenden, maar ook mogelijkheden tot een meer efficiënte procesgang. Bovendien kunnen de weigeringsgronden in twee feitelijke instanties en in cassatie worden ingeroepen, hetgeen een goede waarborg biedt voor een behoorlijke procesgang.

De reactie van de NVvR volstaat dan ook met enkele opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.