Wetgevingsadviezen

Wetboek van Strafvordering (Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 3 februari 2015 om advies gevraagd over de concept-Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Werkbaar

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft tot doel te komen tot een toekomstbestendig, voor professionals en burgers toegankelijk en in de praktijk werkbaar wetboek dat voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. De voorgestelde wijzigingen moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de bestaande strafrechtspleging.

Toegankelijkheid

Volgens de Kamerbrief is modernisering van het Wetboek van Strafvordering nodig, onder andere omdat het wetboek door de vele wijzigingen in de afgelopen jaren heeft moeten inboeten aan overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Het voorliggende concept van de Contourennota beoogt een kader te geven voor later op te stellen wetsvoorstellen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering.

Advies

De NVvR heeft de concept-Contourennota bestudeerd en heeft waardering voor het vele werk dat tot nu toe door de betrokken wetgevingsambtenaren is verricht. Ook de NVvR acht het van belang dat het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. Gelet op de globale opzet van de Contourennota zullen de gevolgen voor de rechtspraktijk in het algemeen en de beroepsuitoefening van de rechters en officieren van justitie in het bijzonder, afhangen van de nadere uitwerking.

Prematuur

De NVvR acht het in dit stadium, gelet ook op het feit dat zij er vooralsnog voor heeft gekozen niet te zeer betrokken te zijn bij de (informele) advisering in het voortraject van de modernisering om de onafhankelijke adviespositie te bewaren, prematuur om al inhoudelijk op de geschetste contouren van de moderniseringsoperatie te reageren. Dit laat overigens onverlet dat de NVvR de ontwikkelingen op het wetgevingsterrein, en de discussies nauwgezet volgt.

Lees voor het volledige advies van de NVvR in de bijlage.