Wetgevingsadviezen

Jeugdigen (Conceptbesluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 9 augustus 2007 om advies gevraagd over het conceptbesluit houdende uitwerking van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen die strafbare feiten hebben begaan (Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen).

Voorschriften

In het conceptbesluit wordt voorzien in een opsomming van de bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld bij de schorsing van de voorlopige hechtenis van de jeugdige verdachte (voorgesteld artikel 2,eerste lid) en in een opsomming van de bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld bij het opleggen van een voorwaardelijke straf of maatregel (voorgesteld artikel 3, tweede lid). Ook worden nadere voorschriften gegeven in verband met de invulling van de gedragsbeïnvloedende maatregel, als bedoeld in artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de taken van de jeugdreclassering daarbij.

De NVvR heeft kritiek op het conceptbesluit en heeft deze kritiek in de bijlage helder uiteen gezet.