Wetgevingsadviezen

Incassokosten (Wetsvoorstel en besluit buitengerechtelijke incassokosten)

Het wetsvoorstel bevat een grondslag voor een algemene maatregel van bestuur waarin de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd. Het besluit stelt de maximale vergoeding voor incassokosten vast ten aanzien van een hoofdsom die maximaal € 25.000, - bedraagt. Hierbij wordt uitgegaan van vaste bedragen die geabstraheerd zijn van de werkelijke incassokosten.

Opmerkingen 

Deze voorgestelde wetswijziging en toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van verschillende opmerkingen. De NVvR ondersteunt in algemene zin dat er een wetsvoorstel en een besluit zijn opgesteld die duidelijkheid verschaffen omtrent de bedragen die als maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen tot en met € 25.000,- in rekening mogen worden gebracht. Het fixeren van buitengerechtelijke incassokosten leidt daarnaast ook tot een aantal nadelen, bijvoorbeeld ten aanzien van kwetsbare groepen zoals consumenten. Verder merkt de NVvR op dat drie met elkaar samenhangende vragen van belang zijn ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten:

  1. Wanneer, met andere woorden na welke handelingen, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd?
  2. In welke omvang zijn incassokosten verschuldigd?
  3. Is er een matigingsbevoegdheid van de rechter?