Wetgevingsadviezen

Besluit vergoeding affectieschade

Strekking concept-besluit

Het besluit strekt, blijkens de nota van toelichting, tot het vaststellen van de omvang van de vergoeding tot affectieschade, zoals bepaald in de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan, alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen.