Wetgevingsadviezen

Lex silencio (Besluit lex silencio)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 18 maart 2010 verzocht om advies over het ontwerp-Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning toe. De voorgestelde aanpassingen in het ontwerp hebben in het kort betrekking op de uitwerking van het wetsvoorstel van rechtswege verleende vergunning.

Uitwerking

De NVvR heeft op 25 februari 2010 advies uitgebracht inzake het wetsvoorstel van rechtswege verleende vergunning. De NVvR verwijst naar dit eerdere advies wat betreft inhoudelijke opmerkingen inzake het wetsvoorstel, waarvan het voorliggende besluit een uitwerking is. Het ontwerpbesluit heeft de NVvR geen aanleiding gegeven tot het maken van nadere opmerkingen.