Wetgevingsadviezen

Eigen bijdrage en rechtsbijstand (Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000)

De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie heeft op 30 april 2014 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het ontwerpbesluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Het ontwerpbesluit beoogt op korte termijn enkele wijzigingen binnen het stelsel van de rechtsbijstand aan te brengen die maken dat het stelsel in de toekomst beheersbaar blijft.

Minderjarige

Daartoe worden enkele beperkingen in uitgaven doorgevoerd, zoals de tijdelijke uitschakeling van de indexering van de vergoedingen voor de advocatuur, een puntenverlaging voor onderdelen van het straf(proces)recht en een generieke verlaging van de vergoeding per punt. Tevens worden met het onderhavige ontwerpbesluit twee wijzigingen doorgevoerd die los staan van de stelselvernieuwing, te weten het intrekken van de maatregel inzake de kennelijke afdoeningen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en de aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand in die zin dat de regeling dat een minderjarige geen eigen bijdrage hoeft te betalen bij een conflict met de ouder of ouders gelijk wordt getrokken aan de situatie waarin er een conflict is met de voogd of voogden.

Risico

De NVvR ziet in het maatregelenpakket voor de vernieuwing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een risico voor verdere afbrokkeling van de toegang tot het recht. Maatregelen als de hernieuwde verhoging van de griffierechten en vereenvoudigings- en digitaliseringsinitiatieven bij de rechtspraak versterken dit risico nog eens. Daarnaast vreest de NVvR voor de kwaliteit en kwantiteit van de rechtsbijstand, wat de druk op de kwaliteit van de rechtspraak verder verhoogt. De gefaseerde wijze waarop de stelselvernieuwing in wetswijzigingen en besluiten wordt voorgelegd ter consultatie maakt de onderlinge samenhang moeilijk te doorgronden en te beoordelen.

Aanpassen

De NVvR verzoekt de staatssecretaris ook om de in dit advies genoemde bezwaren en aandachtspunten in overweging te nemen en dit ontwerpbesluit en (de grondslag van) de stelselvernieuwing aan te passen. Het complete NVvR-advies is te lezen in de bijlage.