Wetgevingsadviezen

Digitale processtukken Strafvordering

De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken en de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen maken het mogelijk het gebruik van digitale processtukken, respectievelijk de elektronische kennisgeving van gerechtelijke mededelingen te faciliteren en te kanaliseren. Dit concept-besluit strekt, blijkens de nota van toelichting, tot een nadere uitwerking aan de eisen aan het gebruik van deze elektronische voorziening. Voorts regelt het besluit het betrouwbaarheidsniveau van de elektronische handtekening, alsmede de eisen waaraan deze handtekening moet voldoen. Het besluit wijzigt daarnaast het Besluit processtukken in strafzaken en het Besluit orde van diensten gerechten op enkele onderdelen. Met dit besluit worden het Besluit elektronische aangifte en het Besluit elektronisch proces-verbaal ingetrokken.