Wetgevingsadviezen

Burgerluchtvaart (Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, politiegegevens, beveiliging burgerluchtvaart)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 28 februari 2014 om advies gevraagd over het 'ontwerpbesluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, politiegegevens en beveiliging burgerluchtvaart'.

Selectieproces

Het is de NVvR bij de bestudering van dit besluit niet duidelijk geworden welke criteria ten grondslag liggen aan de selectie van organisaties die in aanmerking komen voor de verstrekking van de justitiële en strafvorderlijke gegevens en hoe dit selectieproces verloopt. De NVvR  adviseert de minister dan ook om het selectieproces te verduidelijken in de nota van toelichting. Tevens geeft de NVvR de minister in overweging om criteria te formuleren op grond waarvan een organisatie in aanmerking komt voor ontvangst van justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Screening

Het ontwerpbesluit beoogt de verstrekking van justitiële gegevens aan de verantwoordelijke, bedoeld in de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, mogelijk te maken. Voorts regelt het wetsvoorstel een juridische basis voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties die noodzakelijk is voor het realiseren van continue screening in de luchtvaart. Daarnaast wordt in het besluit de verstrekking van justitiële gegevens aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ten behoeve van zijn rechtsprekende taak geregeld. Verder regelt het besluit de verstrekking van justitiële gegevens aan de hulpofficier van justitie voor de uitvoering van taken die hij heeft op grond van de Wet op bijzondere opsporingsdiensten. Ten slotte wordt de verstrekking van justitiële gegevens aan de president van de Nederlandse Bank verruimd, met als doel de tussentijdse screening van personeel en screening van personeel dat tijdelijk werkzaamheden gaat verrichten, mogelijk te maken.