Wetgevingsadviezen

Erfgenamen (Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden)

Het conceptwetsvoorstel beoogt erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, de mogelijkheid te bieden om in uitzonderlijke situaties hun privévermogen te beschermen tegen onverwachte schulden van de erflater.

Onderzoek

De staatssecretaris geeft met dit wetsvoorstel uitvoering aan de toezegging die bij brief van 7 maart 2013 aan de Tweede Kamer is gedaan naar aanleiding van het rapport[ van het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen over een onderzoek naar een stijging van het aantal negatieve nalatenschappen.

Vragen

De NVvR kan zich in principe vinden in de voorgestelde regeling. Het wetsvoorstel heeft bij bestudering wel enkele vragen opgeroepen die in het advies (bijlage) aan de orde worden gesteld.